top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 3, 2009, Issue No. 2

​Front page
Imprint
Content

Download

 

Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. 80-ročný

BAČÍK Miloš
Vývoj obyvateľstva a sídelné premeny mesta Brezno

 full text

BARABAS Dušan, FRÁNIKOVÁ Jana
Disparita priestorového rozšírenia akumulačných foriem tokov Bodva a Chotárneho potoka

 

 full text

BELLA Pavel
Geomorfologické a geoekologické katény v jaskyniach – základná koncepcia a metodologické prístupy

 

 full text

BOLTIŽIAR Martin
Morfogenetická klasifikácia štruktúry vysokohorskej krajiny Tatier

 

 full text

CZAKOVÁ Gabriela
Vývoj a formovanie suburbanizačného zázemia mesta Nitra

 

 full text

DANĚK Petr
Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace

 

 full text

DUMITRESCU Bianca
Priemyselné parky v rumunských priemyselných mestách. Súčasné trendy

 

 full text

DŽUPINOVÁ Eva
Bývanie a sociálna polarizácia (príklad Bratislavy)

 

 full text

GALLAY Michal
Hodnotenie metód kvality digitálnych modelov terénu globálnymi a lokálnymi postupmi: príkladová štúdia s použitím údajov s vysokým rozlíšením z alternatívnych zdrojov

 

 full text

KANDRÁČOVÁ Viktória
Dynamika pracovnej migrácie obyvateľstva okresu Košice okolie v rokoch 1961 – 2001

 

 full text

KANDRÁČOVÁ Viktória, KULLA Marián, NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta
Funkčné typy obcí Mikroregiónu Hornád v transformačnom období 1991 – 2007

 

 full text

KOŠŤÁLIK Ján
Príspevok k štúdiu genézy a stratigrafie eolických pieskov južnej časti Východoslovenskej nížiny

 

 full text

KÓKAI Sándor
Zmeny využitia zeme v Temešskom Banáte (1850 – 1900)

 

 full text

KRUPOVÁ Zuzana
Obyvateľstvo Zvolenskej župy v štatistikách z roku 1880 a 1910

 

 full text

MEZEI István
Prínos priemyslu a služieb pre rozvoj slovenských miest

 

 full text

MINARČÍK Peter
Zahraničný kapitál v elektrotechnickom priemysle na Slovensku

 

 full text

MINTÁLOVÁ Tatiana
Rodová rovnosť na trhu práce v názoroch žien východného Slovenska

 

 full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta, LOVACKÁ Stela
Vývojové etapy európskych miest (procesy utvárajúce a formujúce európske mestá)

 

 full text

NOVODOMEC Rudolf
Reflexia geomorfologických výskumov flyšových Karpát

 

 full text

PAZÚR Róbert
Využitie krajiny a krajinná pokrývka: vzájomné vzťahy a možnosti prepojenia

 

 full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Regionálne disparity na Slovensku

 

 full text

ROCHOVSKÁ Alena, MADZINOVÁ Michaela
Aplikácia kvalitatívnych metód ako nástroja pre výskum v urbánnej sociálnej geografii

 

 full text

RUDENKO Valeriy, RUDENKO Oksana, YACHNYUK Maryna
Typológia prírodno-rekreačných komplexov prírodných regiónov na Ukrajine

 

 full text

SKYBA Radovan
Transformácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni v Českej republike

 

 full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Priestorová diferenciácia rastu obyvateľstva v Slovenskej republike v transformačnom období

 

 full text

Správy, recenzie

ZUPAN HAJNA Nadja, MIHEVC Andrej, PRUNER Petr, BOSÁK Pavel
Age of cave sediments in Slovenia: results of dating

 

 full text

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK Teresa, ŚWIECA Andrzej, BUCZEK-KOWALIK Małgorzata
Regional geography and tourism geography in the Geoscience Institute of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin – past, present and future

 

 full text

GALLAY Michal
1. Naser El-Sheimy, Caterina Valeo, Ayman Habib: Digital terrain modeling: acquisition, manipulation, and applications
2. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. Zhilin Li, Qing Zhu, Christopher Gold

 

 full text

GALLAY Michal
Budúcnosť GIS čaká medzivedná spolupráca, virtuálna realita a Google Earth

 

 full text

bottom of page