top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 4, 2010, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

BAČÍK Miloš
Niektoré aspekty migračného pohybu obyvateľstva Horehronia

 

 full text

BAČÍK Vladimír
Internetové stránky samospráv v SR

 

 full text

BILIC Michal, KROGMANN Alfred
Vplyv vybraných ekonomických ukazovateľov na atraktivitu regiónov SR z pohľadu zahraničnej migrácie v roku 2008

 

 full text

BUČEK Ján
Majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas globálnej finančnej a ekonomickej krízy

 

 full text

BUCHER Slavomír
Priestorová diferenciácia krstných mien a priezvisk v Slovinsku

 

 full text

CSACHOVÁ Stela
Slovenské geografické názvy v preklade

 

 full text

CZAKOVÁ Gabriela
Vyčlenenie obcí suburbánneho zázemia mesta Nitra v rokoch 1998 – 2006

 

 full text

ČUKA Peter
Podmienky rozvoja rekreačnej urbanizácie na Slovensku

 

 full text

DIVIAKOVÁ Andrea
Nelesná drevinová vegetácia a hodnotenie jej prírodochrannej, biotickej a krajinnoekologickej významnosti (modelové územie kataster obce Žibritov, Štiavnické vrchy)

 

 full text

GREGOROVÁ Bohuslava
Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich vznik a rozvoj cestovného ruchu v Nízkych Tatrách

 

 full text

GURŇÁK Daniel, LAUKO Viliam, KRIŽAN František
Vybrané aspekty siete vysokých škôl a regiónov ich dochádzky v Slovenskej republike

 

 full text

HANUŠIN Ján
Hodnota základných prírodných zdrojov obcí okresov severovýchodného Slovenska vo vzťahu k ich marginalite

 

 full text

HOFIERKA Jaroslav, KAŇUK Ján
Aplikácie 3D modelov miest v geografickom výskume

 

 full text

HROMKOVÁ Lucie
Transformace v post-sovětském Kyrgyzstánu – ekonomický růst a vybrané aspekty lidského rozvoje

 

 full text

CHARVÁT Tomáš
Využitie finančných prostriedkov prostredníctvom Programu rozvoja vidieka na rozvoj obcí Trnavského kraja v období 2007 – 2010

 

 full text

IŠTOK Robert
Geopolitické aspekty západnej hranice Poľska

 

 full text

JANIGOVÁ Erika, NIŽNANSKÝ Branislav
E-learningové technológie v geografii a ich aplikácia na príklade elektronického kurzu

 

 full text

KROGMANN Alfred
Geografické dimenzie pútnictva na príklade mesta Nitra

 

 full text

KROKUSOVÁ Juliana
Lokalizácia rómskych osád v environmentálne nevyhovujúcom prostredí na príklade obce Rudňany

 

 full text

LIKAVSKÝ Peter
Aktuálne problémy spoločnosti a geografické vzdelávanie

 

 full text

MADAJOVÁ Michala
Testovanie metód cestnej siete v procese transformácie geografických dát

 

 full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava, ŠIMČÍK Daniel
Kúpeľníctvo a welness turizmus v Estónsku

 

 full text

MICHNIAK Daniel
Vplyv dostupnosti na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch na Slovensku

 

 full text

MIŠÚNOVÁ Ema
Narastajúci trh mestského turizmu Bratislavského samosprávneho kraja

 

 full text

MLÁDEK Jozef
Postavenie a budúcnosť rodiny vo svetle teórie civilizačných vĺn

 

 full text

NOVOTNÝ Ladislav
Urbánny vývoj v najväčších slovenských mestských regiónoch

 

 full text

POLÁČKOVÁ Lucia, POTOMOVÁ Jana
Problematika vymedzovania marginálnych regiónov v plánovacích dokumentoch SR

 

 full text

POTOMOVÁ Jana, POLÁČKOVÁ Lucia
Aspekty transformácie priemyslu na príklade vybraných marginálnych regiónov Slovenskej republiky

 

 full text

ROSIČ Martin, KLAMÁR Radoslav, MITRÍKOVÁ Jana
Imidž regiónu v kontexte hodnotenia spravodajstiev vybraných mediálnych subjektov so zameraním na región Východného Slovenska

 

 full text

RUDENKO Stepan., RUDENKO Valeryi
Prírodný potenciál zdrojov v regiónoch Ukrajiny

 

 full text

RUSNÁK Miloš
Zmeny pôdorysnej vzorky a presúvanie koryta laterálne čiastočne uzavretej rieky

 

 full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Miestna krajina vo vyučovaní vlastivedy a geografie na základnej škole

 

 full text

TROJAN Jakub, TRÁVNÍČEK Jan
Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání – případová studie „Prakticky s GISy“

 

 full text

VENCÁLEK Jaroslav
Potřeba obratu pozornosti od sektorového ke komplexně teritoriálnímu přístupu studia území

 

 full text

VĚŽNÍK Antonín, BENEŠ Jan, KONEČNÝ Ondřej
Regionální specifika vybraných ukazatelů zemědělství České republiky po vstupu do Evropské unie

 

 full text

VYSOUDIL Miroslav
Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a příměstske krajině

 

 full text

ZVEDELOVÁ Lucia, NIŽNANSKÝ Branislav
Implementácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania geografie absolventmi Katolíckej univerzity

 

 full text

bottom of page