top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 8, 2014, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

GAZDA Michal, NOVOTNÝ Ladislav
Vývoj základných komponentov pohybu obyvateľstva na Slovensku vo vzťahu k vybraným ekonomickým ukazovateľom

 

 full text

HAMADA Róbert
Analýza stavu a vývoja regionálnych disparít v okresoch Trenčianskeho kraja v rokoch 2001-2011

 

 full text

HÜBELOVÁ Dana
Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

 

 full text

KUBINSKÝ Daniel, WEIS Karol, LEHOTSKÝ Milan
Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí

 

 full text

PADOVÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Analýza konceptu sociálnej exklúzie a sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky

 

 full text

ŠUJAN MICHAL, HOLEC Juraj
Datovanie pomocou kozmogénnych nuklidov: metódy, praktická aplikácia a perspektívy využitia v geomorfologickom a geologickom výskume Západných Karpát a panónskej oblasti

 

 full text

VESELOVSKÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Rómske okresy – nositelia sociálnych problémov

 

 full text

bottom of page