top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 15, 2021, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

KAPUSTA Juraj, PETROVIČ František, HREŠKO Juraj, RĄCZKOWSKA Zofia
Shrinkage of the tarns in the High Tatras (Slovakia, Poland)
Zmenšovanie sa plies vo Vysokých Tatrách (Slovensko, Poľsko)

 

  full text

KORINTH Bartosz
The impact of political decisions on the tourist accommodation occupancy – Central Europe in the time
of the COVID-19 pandemic

Vplyv politických rozhodnutí na obsadenosť turistických ubytovacích zariadení – Stredná Európa v čase pandémie COVID-19

 

  full text

ŠPROCHA Branislav, BAČÍK Vladimír
Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore
Transformation of fertility in Slovakia in time and space

  full text

TRAHORSCH Petr, KNECHT Petr
Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie
Research on learning tasks in Geography textbooks: A review

  full text

 

ROCHOVSKÁ Alena, HORŇÁK Marcel, HLUŠKO Richard
Na ceste z chudoby a sociálneho vylúčenia? Dostupnosť pitnej vody v rómskych  komunitách
na východnom Slovensku

On the way from poverty and social exclusion? Access to drinking water in Roma communities in eastern Slovakia

 

  full text

OMARZADEH Davoud, ESLAMINEZHAD Seyed Ahmad, EFTEKHARI Mobin, AKBARI Mohammad
Landslide susceptibility assessment using an integrated approach of the analytic network process and fuzzy logic, a case of Urmia Lake Basin

Posúdenie náchylnosti na zosuvy pomocou integrovaného použitia analytického sieťového procesu a fuzzy logiky, prípadová štúdia povodia Urmijského jazera

 

  full text

ŠUPČÍK Adam, MATEČNÝ Igor
Využitie UAV snímok na poloautomatickú detekciu výpadkov viniča vo vinohradoch Jelenca a Topoľčianok (Slovensko)
Using UAV images for semiautomatic detection of row-gaps in vineyards in Jelenec and Topoľčianky (Slovakia)

  full text

bottom of page