top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 1, 2007, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

BARABAS Dušan
Prejavy klimatických zmien v časti Košickej kotliny a ich možný vplyv na druhotnú štruktúru krajiny

 

 full text

BELLA Pavel
Environmentálne problémy využívania a ochrany krasu v kotlinách a podoliach Západných Karpát

 

 full text

DICKÁ Janetta
Diferenciácia sociálno-demografickej štruktúry v zázemí mesta Košice z aspektu suburbanizácie

 

 full text

FOGAŠ Anton
Košice – významné kultúrne, spoločenské a obchodné centrum východného Slovenska v kontexte chronológie najvýznamnejších historických udalostí v dejinách mesta do začiatku 20. storočia

 

 full text

HANUSZ Árpád
Vidiecky turizmus ako nástroj rozvoja vidieka

 

 full text

HANUŠIN Ján
Narušenie hydrologického cyklu v povodí Hornádu ľudskou činnosťou

 

 full text

HAVRLANT Jan
Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd

 

 full text

HOCHMUTH Zdenko
Kras Medzevskej pahorkatiny ako príklad kotlinového krasu

 

 full text

HORŇÁK Marcel, ROCHOVSKÁ Alena
Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska

 

 full text

IRA Vladimír, HANUŠIN Ján, BETÁK Juraj, CEBECAUEROVÁ Martina, GREŠKOVÁ Anna, HUBA Mikuláš, LACIKA Ján, LEHOTSKÝ Milan, PODOLÁK Peter
Sieť chránených území v regióne Tatier z hľadiska udržateľného rozvoja

 

 full text

KANDRÁČOVÁ Viktória
Rómske osídlenie Košickej kotliny

 

 full text

KOREC Pavol
Vplyv post-industriálneho štádia vývoja spoločnosti a globalizácie na regionálny vývoj Slovenska

 

 full text

KOROĽ Oleksandr, MAKARENKO Zhan, HOCHMUTH Zdenko
Porovnávaca analýza rozvoja medzinárodnej turistiky na Ukrajine a Slovensku

 

 full text

KOŠŤÁLIK Ján
Ílové minerály, chemizmus, mikromorfológia a chronostratigrafia terra ross v Slovenskom krase

 

 full text

KREJČÍ Tomáš, PTÁČEK Pavel
Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Karpatském regionu

 

 full text

KROGMANN Alfred
Religiózny cestovný ruch v Nitre a jeho špecifiká

 

 full text

KULLA Marián
Charakteristika vybraných foriem cestovného ruchu v meste Košice a v jeho zázemí

 

 full text

LABUNOVÁ Alena
Závrty v južnej časti Jasovskej planiny

 

 full text

LOVACKÁ Stela
Centrá vybraných zdravotníckych zariadení funkčného mestského regiónu Prešov a ich spádové obvody v mozaike Thiessenových polygónov
 

 full text

MEZEI István
Zmeny v sieti miest na Slovensku

 

 full text

MINTÁLOVÁ Tatiana
Ľudský potenciál a sociálna situácia vybraných obcí Oravskej kotliny

 

 full text

MURGAŠ František
Endogénne a exogénne predpoklady rastu kvality života

 

 full text

NEMČÍKOVÁ (HASPROVÁ) Magdaléna
Geografické špecifiká Kostolianskej kotliny

 

 full text

NOVODOMEC Rudolf
Komparácia prvotnej krajinnej štruktúry kotlín severozápadného Slovenska

 

 full text

PAVLIČKOVÁ Katarína , SPIŠIAK Peter
Formovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou v stredoeurópskom priestore

 

 full text

PŠENKA Tomáš
Železničná sieť Severoslovenského koridorového regiónu

 

 full text

RAKYTOVÁ Iveta
Zahraniční turisti v Liptovskom regióne

 

 full text

RUDENKO Valerij
Kartografické modelovanie hodnotenia potenciálu prírodných zdrojov v prírodných regiónoch Ukrajiny

 

 full text

SKYBA Radovan
Rozmiestnenie úradov miestnej štátnej správy na príklade Žilinského kraja

 

 full text

SLAVÍK Vladimír, BAČÍK Vladimír
Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR

 

 full text

SPIŠIAK Peter
Súčasné poľnohospodárske využitie vybraných kotlín Slovenska

 

 full text

TAJTÁK Ladislav
K otázke historicko-geografického obrazu východoslovenského regiónu

 

 full text

TOMÁŠIKOVÁ Vladimíra
Perspektívy reprodukčného správania mladej generácie v regióne Košíc

 

 full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Hierarchická klasifikácia riečnej krajiny na príklade rieky Smrečianka

 

 full text

VITÁNYI Béla
Výskum mikroklímy viníc v Tokajských vrchoch

 

 full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Osobitosti postavenia Rožňavskej kotliny

 

 full text

bottom of page