top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 6, 2012, Issue No. 2

​Front page
Imprint
Content

Download

DANIELOVÁ Katarína, LAUKO Viliam
Rodový rozdiel miezd – východiská a problémy

 

 full text

GURŇÁK Daniel, MIKUŠ Roman
Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku – politicko-geografická analýza

 

 full text

HAMADA Róbert, KASAGRANDA Anton
Diaľnica D1 a jej vplyv na mieru nezamestnanosti v Trenčianskom kraji

 

 full text

KAKAŠ Arnold, KÁČEROVÁ Marcela
Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja

 

 full text

KASAGRANDA Anton
Zhodnotenie návštevnosti regiónu NUTS II – Stredné Slovensko v rokoch 2001 a 2011

 

 full text

KATUŠA Michal
Životné stratégie v oblasti rodiny a reprodukcie: zmeny a faktory vplyvu

 

 full text

KOREC Pavol, POLONYOVÁ Eva, LEHOCKÝ Filip
Konkurencieschopnosť regiónov: teoreticko-metodologické poznámky

 

 full text

KRÁL Michael, PALASOVÁ Petra, SVOBODOVÁ Hana, VĚŽNÍK Antonín
Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny

 

 full text

LAUKO Viliam, GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, TOLMÁČI Ladislav
Najnovšie vývojové trendy vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach

 

 full text

LAUKO Viliam, DANIELOVÁ Katarína
Priestorová diferenciácia rodových rozdielov miezd na Slovensku

 

 full text

LETKOVÁ Jana
Od priemyselných dištriktov ku klastrom

 

 full text

MICHÁLEK Anton, VESELOVSKÁ Zuzana
Vplyv chudoby na morbiditu a mortalitu vybraných skupín chorôb na Slovensku

 

 full text

MOLITORIS Ľuboš, PAVLIČKOVÁ Katarína
Diverzita biotopov v mikroregióne Rovina

 

 full text

NÁMEŠNÝ Lukáš, ĎURČEK Pavol, ROCHOVSKÁ Alena
Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich – skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu

 

 full text

NOVOTNÝ Ladislav
Migrácia a prirodzený pohyb ako komponenty rastu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice

 

 full text

ROCHOVSKÁ Alena, MILÁČKOVÁ Miriam
Uzavreté komunity – nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste

 

 full text

VILINOVÁ Katarína
Priestorové rozšírenie mortality na nádory v Nitrianskom samosprávnom kraji (1997 – 2010)

 

 full text

bottom of page