top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 11, 2017, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

HANUŠÍK Václav

Riečna krajina Laborca medzi Brekovom a Michalovcami od polovice 18. do polovice 19. storočia

Laborec riverline landscape between Brekov and Michalovce from the half of 18th to the half of 19th century

 full text

KARLÍK Lukáš, GÁBOR Marián, FALŤAN Vladimír, LAUKO Viliam

Monitoring využívania vinohradníckych plôch: prípadová štúdia Modra (Slovensko)

Monitoring of vineyards utilization: case study Modra (Slovakia)

 full text

PAVLÍK Ivo, HÜBELOVÁ Dana, KONEČNÝ Ondřej
Příspěvek ke geografii zdraví: zdroje kontaminace povrchové vody a zdravotní rizika v CHKO Moravský krasa
Contribution to Health geography: sources of the contamination of surface waters and health risks in the Moravian Karst Protected Landscape Area


 full text

RUŽIČKOVÁ Jana, LEHOTSKÁ Blanka
Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors
Hodnotenie zmien a procesov v krajine pozdĺž vybraných hydrických biokoridorov

 

 full text

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol
Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku
Assessment of spatial aspects of cohabitations in Slovakia

 

 full text

ŚWIĘCHOWICZ Jolanta
Assessment of natural and anthropogenic conditions for soil erosion by water in agricultural catchment in Poland
Hodnotenie prírodných a antropogénnych podmienok vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej oblasti Poľska

 

 full text

bottom of page