top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania

Redakčná rada časopisu Geographica Cassoviensis dodržiava najvyššie etické princípy
v súlade s pravidlami definovanými Komisiou publikačnej etiky (COPE) v dokumente
Code of Conduct a vydavateľstvom Elsevier v dokumente Publishing Ethics Resource Kit.

Členovia redakčnej rady a recenzenti sa zaväzujú, že vo svojom výskume nevyužijú doposiaľ nepublikované materiály a podklady uvedené v zaslaných a posudzovaných rukopisoch. Členovia redakčnej rady i recenzenti sa zaväzujú zachovať diskrétnosť
vo vzťahu k informáciám týkajúcich sa zaslaných a posudzovaných rukopisov.

Image by Jessica Ruscello

Povinnosti a etická zodpovednosť autorov

 • Zaslaním rukopisu autor garantuje, že ani rukopis ani jeho podstatné časti neboli publikované, ani nie sú
  v procese posudzovania v inom časopise, zborníku, monografii alebo inej vedeckej publikácii, a to
  v akomkoľvek jazyku.

 • Rukopis zaslaný do redakcie musí obsahovať originálny výskum alebo výstupy deklarovaných autorov rukopisu. Autori deklarujú, že výskum obsiahnutý v zaslanom rukopise nebudú publikovať v iných časopisoch, zborníkoch alebo monografiách.

 • Redakcia netoleruje žiadne porušovanie etických štandardov, vrátane plagiátorstva či reprodukcie
  už publikovaných výskumov.

 • Autori rukopisu sú zodpovední za dôsledné uvádzanie všetkých zdrojov dôležitých informácií a údajov v článku, najmä iných publikácií či dát.

 •  Autori sa zaväzujú, že textom zaslaného rukopisu neporušujú akékoľvek autorské práva tretej strany.

 • Prijatím príspevku do tlače prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa časopisu
  Geographia Cassoviensis.

 • Zaslaný rukopis musí spĺňať technické požiadavky uvedené v časti Pokyny pre autorov.

Recenzné konanie a etické normy recenzentov

 • Redakčná rada zabezpečuje primárne posúdenie rukopisu z hľadiska jeho originálnosti, dodržania technických požiadaviek a vhodnosti témy z pohľadu zamerania časopisu. Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch recenzentov.

 • Recenzné konanie je anonymné z pohľadu autorov i recenzentov.

 • Redakčná rada deklaruje, že recenzentmi rukopisov prijatých na recenzné konanie sú odborníci rešpektovaní
  v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje.

 • Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne
  v príspevku vykonať úpravy. Doba vypracovania posudku recenzentom by nemala prekročiť 60 dní.

 • Ak recenzent identifikuje akúkoľvek významnú podobnosť posudzovaného rukopisu s inou publikovanou prácou, je povinný o tom informovať Redakčnú radu časopisu.

 • Recenzent nesmie posudzovať rukopis, s ktorým je v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov.

Rozhodnutie o publikovaní alebo prepracovaní rukopisu

 • Na základe správy o výsledkoch recenzných posudkov predloženej redakčnou radou, predseda redakčnej rady rozhodne o prijatí príspevku do tlače, jeho zamietnutí alebo vyžiada od autorov dodatočné úpravy rukopisu.

 • Úpravy rukopisu majú zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam recenzentov a predsedu redakčnej rady, alebo dôsledné zdôvodnenie nevykonania požadovaných úprav, ktoré autori vo forme sprievodného listu zašlú do redakcie spolu s rukopisom.

 • Upravený rukopis sa recenzentovi zasiela na opätovné posúdenie v prípade, že o to recenzent v pôvodnom posudku požiadal.

 • O konečnom rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí príspevku do tlače redakčná rada informuje autora elektronickou poštou (e-mailom).

bottom of page