top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

Pokyny pre autorov

Časopis publikuje originálne a aktuálne vedecké články, ktoré sú prínosom v oblasti geografie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Všetky rukopisy musia byť zasadené do medzinárodného alebo široko komparatívneho vedeckého kontextu.

Image by Patrick Tomasso
Anchor 1
Anchor 2

Jazyk, formátovanie, štýly

Geographia Cassoviensis publikuje príspevky v anglickom jazyku. Redakcia prijíma len rukopisy vypracované podľa šablóny. Šablóna zároveň poskytuje detailne informácie o požadovanom formátovaní a štýle rukopisu. Príspevky môžu byť písané tak britskou ako aj americkou angličtinou, celý rukopis však musí byť písaný v rovnakej verzii gramatiky. Zasielaný rukopis by mal mať rozsah do 20 strán (do 8000 slov) so zachovaním formátovania nastaveného v šablóne.

Názvy jednotlivých častí hlavného textu sa uvádzajú písmom Times New Roman, tučné, veľkosť 11, 3 body medzera za odsekom. Zvyšný text sa uvádza písmom Times New Roman, veľkosť 10, bez akéhokoľvek ďalšieho formátovania, okrem 0,5 cm odsadenia od ľavého okraja na začiatku každého odseku. Odporúča sa využiť automatické delenie slov (tak ako je aktivované v tejto šablóne). 

Štruktúra rukopisu

Každý príspevok má obsahovať názov, mená autorov, abstrakt a kľúčové slová, a hlavnú textovú časť. Tá by mala byť štruktúrovaná na časti (napr. Úvod, Teória, Metódy, Výsledky, Diskusia, Záver) a odseky, primerane vedeckej práci. Za hlavnou textovou časťou nasleduje zoznam literatúry, poďakovanie a afiliácia autorov (tá, rovnako ako mená autorov, nie je počas recenzného konania poskytnutá recenzentom).

Abstrakt sa píše ako jeden odsek s rozsahom približne 300 slov. V abstrakte je potrebné uviesť hlavný cieľ príspevku a vysvetliť jeho účel, resp. zdôvodniť jeho opodstatnenosť (vo dvoch až troch vetách). Následne by mali byť zmienené informácie o uplatnenom prístupe, použitých metódach a dátach; krátku zmienku možno venovať aj rozsahu a štruktúre príspevku. Autor by mal následne poukázať na kľúčový prínos štúdie, príp. silné stránky či limity výskumu. Zmienený by mal byť tiež príspevok štúdie k vedeckému či spoločenskému napredovaniu. Abstrakt musí byť jednoznačný a čitateľovi zrozumiteľný aj bez čítania celého príspevku. Skratkám, ktoré nie sú všeobecne známe, je vhodné sa v abstrakte vyhnúť. Ak je nevyhnutné ich použiť, treba v rámci abstraktu uviesť aj ich plné znenie.

V Úvode sa uvádza formulácia problému, súčasný stav poznania a explicitné uvedenie cieľa. V metodickej časti sú opísané použité metódy a dáta vrátane opisu záujmového územia. Vo výsledkovej časti sú prezentované dosiahnuté výsledky dokumentované formou obrázkov a tabuliek. V tejto časti sú výsledky aj interpretované. V Diskusii sa dosiahnuté výsledky podrobujú kritickej analýze a porovnávajú sa s podobnými prácami iných autorov.

Záver by mal byť výstižný a presný, a mal by zahŕňať: (a) opis hlavných výstupov štúdie, (b) akékoľvek relevantné nové zistené poznatky, (c) zmienku o tom, ako štúdia prispela k rozšíreniu poznatkov, (d) vysvetlenie, čím je štúdia jedinečná, a (e) impulzy pre ďalší výskum. Je potrebné sa vyhnúť nejednoznačným pojmom, subjektívnym hodnoteniam, a naopak, jasne uviesť prínos, ale aj prípadné limity výskumu. V prípade prehľadových štúdií má záver zhrnúť stav poznania v danej oblasti, poukázať na rezervy v poznatkoch a navrhnúť ďalší postup výskumu. Autori majú občas tendenciu spájať diskusiu a záver. V časopise Geographia Cassoviensis takéto spojenie neodporúčame. Zmyslom záveru je ukázať reálny prínos štúdie (napr. ako obohatila výskum, prehĺbila poznatky v danej výskumnej oblasti). Na druhej strane, diskusia má za cieľ konfrontovať vlastné výstupy s inými štúdiami a odporúčame ju uviesť ako samostatnú kapitolu alebo ako súčasť vyhodnotenia výsledkov. Závery musia byť písané jednoznačne a pre čitateľa zrozumiteľne aj bez toho, aby bolo nutné čítať celý príspevok. Aj preto nie je v závere vhodné uvádzať skratky, ktoré nie sú všeobecne známe.

Tabuľky, obrázky, vzorce a rovnice

Tabuľky a obrázky sa umiestňujú priamo do textu rukopisu, avšak obrázky je potrebné zaslať aj ako samostatné očíslované súbory v štandardnom grafickom formáte (TIFF, JPEG, EPS) s dostatočným rozlíšením. Odporúčame nasledovné grafické dátové formáty:

EPS: pre vektorovú grafiku, a vektorovú grafiku kombinovanú s rastrovou. Text uložte ako grafický prvok.

TIFF alebo JPG: pre farebné alebo čiernobiele fotografie, použite rozlíšenie minimálne 300 DPI.

TIFF alebo JPG: pre bitmapovú čiarovú grafiku (kombinácia čiernej a bielej), použite rozlíšenie minimálne 1000 DPI.

TIFF alebo JPG: pre kombináciu čiarovej čierno-bielej (bitmapovej) grafiky s prvkami plynulých prechodov farieb (farebnými alebo čiernobielymi), použite rozlíšenie minimálne 500 DPI.

Redakcia neprijíma (i) grafické formáty optimalizované pre zobrazenie na monitore (napr. GIF, BMP, PICT, WPG), ich rozlíšenie je pre tlač príliš malé, (ii) súbory s príliš malým rozlíšením, (iii) grafické prílohy, ktoré sú neprimerane veľké vo vzťahu k obsahu. Obrázky sa odporúča uvádzať čiernobiele. Časopis však publikuje aj plnofarebné obrázky, pokiaľ farebnosť obrázku zvyšuje jeho informačnú hodnotu. Po úspešnom recenznom konaní, avšak ešte pred zaslaním finálnej podoby rukopisu, sa autorom odporúča otázku farebnosti grafických príloh prekonzultovať s editormi.

Tabuľky a obrázky sa uvádzajú priamo v texte. Všetky grafické prílohy (grafy, schémy, mapy, fotografie atď.) sa označujú ako obrázky a číslujú sa vzostupne (Obr. 1, Obr. 2, atď.), podobne tabuľky (Tab. 1, Tab. 2, atď.). Názov tabuľky sa uvádza nad samotnou tabuľkou. Zdroje a poznámky k tabuľke sa v prípade potreby uvádzajú pod tabuľkou. V prípade obrázkov sa názov, zdroje i poznámky uvádzajú pod samotným obrázkom. Názvy, odkazy na zdroje a poznámky sa uvádzajú písmom Times New Roman, veľkosť 10, kurzíva, zarovnané na stred strany. Na každú grafickú prílohu musí byť v texte odkaz a samotnú prílohu je vhodné uviesť za prvým odkazom na ňu. Názvy grafických príloh musia byť jednoznačné a pre čitateľa zrozumiteľné aj bez potreby čítania samotného príspevku.

Samotné tabuľky sa odporúča zostrojiť priamo v editore MS Office a ponechať ich editovateľné pre redakciu (neuvádzať ich ako obrázky). V tabuľkách sa odporúča použiť písmo Arial Narrow, pričom možno použiť aj menšiu veľkosť písma (8 alebo 9). Je však potrebné, aby bola veľkosť písma vo všetkých tabuľkách umiestnených v rukopise rovnaká.

Vzorce a rovnice uvedené v texte je potrebné ponechať editovateľné v rovnicovom editore MS Word. Jednoduché vzorce a rovnice sa uvádzajú priamo vo vete, zložitejšie sa umiestňujú centrovane do osobitného riadku. Vzorce i rovnice sa číslujú, len ak je potrebné na ne odkazovať v texte (napr. Eq. 1, Eq. 2 atď.) 

Odkazovanie na zdroje a zoznam literatúry

V časopise Geographia Cassoviensis sa používa harvardský štýl uvádzania zdrojov v zozname literatúry, ako aj odkazovania na zdroje v texte. Odkazy na zdroje v texte obsahujú priezvisko autora a rok vydania zdrojového dokumentu. V prípade rozsiahlejších zdrojov (napr. monografie) sa odporúča uviesť pri odkaze na zdroj aj stranu alebo rozsah strán textu, na ktorý sa autor odvoláva. Prepojenie odkazu na zdroj v texte a samotného zdroja uvedeného v zozname literatúry musí byť jednoznačné. Ak má zdroj viac ako troch autorov, v texte sa uvedie iba priezvisko prvého a mená ďalších autorov sa nahradia skratkou „et al.“ Ak sa odkazuje na viacero publikácií toho istého autora vydaných v tom istom roku, jednotlivé publikácie sa odlíšia písmenami a, b, c... uvedenými za rokom publikácie. Príklady odkazovania na zdroje v texte: 

Cáfal (2016)

(Berry, Kasarda a John 1977, Jameson 2010)

(Papadopulos 2018a, p. 142)

Phin Li a Maňkoš (1997, pp. 74-75)

Laser et al. (2019)

(Laser et al. 2019, Jameson 2010)

Johanides (2014), Limestone a Jones (2019), Papadopulos (2018b)

 

Ak má zdroj pridelený DOI, je potrebné ho uviesť v plnej forme. Príklady uvádzania rôznych typov zdrojov tzv. harvardským štýlom, ktorý sa uplatňuje v zoznamoch literatúry v časopise Geographia Cassoviensis:

Monografia/kniha s jedným autorom

MESSI, S. 1985: Tourism development in Albanian Riviera. Tirana (Ministry of Economy and Tourism). DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.001021.

CÁFAL, H. 2016: Holistic geography in science. London (Royal University of Geography). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/madona.so.13.005361.001016.

Monografia/kniha s maximálne šiestimi autormi

SCHWABIK, L., SAXA, P., VALICOVÁ, D., LIVINGSTONE, J., NÁČINOVÁ, J. 2007: Distribution of university graduates in public sphere (7th edition). Bratislava (TLC Press). DOI: https://doi.org/10.1007/BF03184400.

BERRY, B. J., KASARDA, L., JOHN, D. 1977: Contemporary urban ecology. New York (Macmillan Publishing).

Monografia/kniha s viac ako šiestimi autormi (za menom tretieho autora uveďte skratku et al. v prípade akéhokoľvek typu zdroja s viac ako šiestimi autormi)

LEONEL, S., MUSTER, D., MENDELOVA, H. et al. 2019: Future of Geography in Western Europe. Duesseldorf (Centre for Science Publishing house). DOI: https://doi.org/10.1007/BF03184400.

TELEP, Z., RANDOM, F., KENEDY, U. et al. 2010: New World Realms (5th edition). Košice (Institute of Geography). DOI: http://dx.doi.org/10.1068/a37118.

Editovaná monografia (použite skratku „ed.“ ak má kniha jedného a „eds.“ ak má viacerých editorov)

PAPADOPULOS, C. ed. 2018: Launching new approaches in geography (2nd edition). Perth (Australian Geographic Publishing ltd.). DOI: https://doi.org/10.1007/BF03184400.

PASTOR, A., KALVIN, D., LUTHER, J. eds. 2015: Routes of geography of religion. Wien (Scientific Publishing House). DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1007076000411.

Transliterovaný zdroj (príklad monografie)

MARININA, A. M., RUDENKO, S. 2014: Estimation of Nature-Resource Potential of Ukraine as a Basis for Management of Nature-Protection Activity. Chernivtsi (Chernivtsi National University). DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1007076000411. [Маринина А. М РУДЕНКО С. 2014: Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності. Чернівці (Чернівецький національний університет)].

Kapitola v monografii, príspevok v zborníku, mapa v atlase (uveďte „pp.“ pri označovaní rozsahu strán kapitoly a „p.“ ak je citovaná kapitola len na jednej strane).

AUTHOR. O., RESEARCHER, T. 2018: Košice as a centre of IT industry development. In Editor, J. ed. Economy development in Eastern Slovakia. Košice (Economic Press), pp. 148-156. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1007076000411.

DREWETT, R., ROSSI, A. 1981: General urbanisation trends in Western Europe. In Klaasen, L. H., Molle, W. T. M., Paelinck, J. H. P. eds. Dynamics of Urban Development. Aldershot (Gower), pp. 199-236.

SHORTER, D. 2007: Beyond suburbanization. In Editor, H., Edit, N. eds. Conference on Urban Development – Book of abstracts. Pretoria (Uniba Press), p. 47.

CARTOGRAPHER, J. 2012: Distribution of caves, 1:10 000. In Researcher, H. ed. Atlas of karst in Slovakia. Rožňava (Carsology Centre), pp. 24-25.

Článok v časopise (uvádza sa len názov, ročník časopisu a rozsah strán, na ktorých sa článok nachádza; ak číslovanie strán v jednotlivých číslach časopisu v rámci ročníka nie je priebežné (začína vždy od nuly), v zátvorke za ročníkom uveďte aj číslo časopisu).

PHIN LI, X., MAŇKOŠ, D. 1997: Migration from China to Central Europe. Journal of Intercontinental Migration, 34, 129-137. DOI: http://dx.doi.org/10.1068/d050151.

NOVÁK, J. 2017: Landslides in Slovak karst. Geomorphology, 12(3), 64-82.

LASER, D., KENNY, G., BONEY, M. et al. 2019: Adjusting aerial scanner to the cave environment. Journal of Geoinformatics, 2, 194-211.

Dáta alebo dokumenty zverejnené inštitúciami (názov inštitúcie uveďte ako autora aj v prípade, že rovnaká inštitúcia bude zároveň uvedená aj ako vydavateľ; ak je názov inštitúcie dostatočne známy aj pod skratkou (EÚ, OPEC, WHO...) je možné ako meno autora uviesť túto skratku, spravidla sa tým zjednoduší odkazovanie na takýto zdroj v texte; ak ide o súbory dát zverejňovaných každoročne alebo častejšie, avšak pravidelne, a to s rovnakým názvom, líšiacim sa len v dátume, je možné tieto dáta uviesť spoločne a namiesto jedného roka uviesť rozsah rokov, za ktoré boli dáta využité).

GUS 2015: Liczba ludnosci w gminach miejskich wedlug spisu w 2011 r. Warszawa (GUS – Glowny urzad statystyczny).

NSO 2010-2015: Annual international migration balance in the counties of Great Britain. London (NSO – National Statistical Office).

SHMÚ 2000-2010: Monthly perception at the meteorological stations in Podtatranská kotlina basin. Bratislava (SHMÚ – Slovak Hydrometeorological Institute).

Ministry of Finance 2010: Volume of import and export at the level of individual counties 2009. Bratislava (Ministry of Finance).

EUROPEAN COMMISSION 2020: Directive on traffic emissions. Bruxelles (European Commission).

Záverečné vysokoškolské práce (bakalárske, dizertačné, diplomové…)

GRADUATE, L. 2012: Thesis about geography – diploma thesis. San Francisco (Geography College).

HALENÁROVÁ, G. 1995: Postoje študentov k vedeckej činnosti – dizertačná práca. Poprad (Dizertačné centrum).

Internetové zdroje, webstránky (dátum citovania uveďte, len ak je pravdepodobné, že dáta na uvedenej internetovej adrese sa budú v čase meniť).

PRAGUE MUNICIPALITY 2016: Current state of shared tax income in urban districts. Official Prague Website [cit. 2015-07-31]. Retrieved from: http://finance.praha.cz/c/taxes/shared_up_to_date.html.

BALD-HEAD, I. 2015: The first paper ever in online journal. Geographic Online Journal, 1, 12-21. Retrieved from: http://geographic.online.journal/2015/1_1/bald-head.html. 

Zaslanie rukopisu

Rukopisy sa do redakcie zasielajú elektronicky na e-mailovú adresu geographia.cassoviensis@upjs.sk. Pre potreby recenzného konania sa príspevok zasiela ako jeden dokument formátu MS Word s grafickými prílohami so zmenšeným rozlíšením tak, aby dokument nepresiahol veľkosť 25 Mb, ale zároveň, aby boli grafické prílohy čitateľné.   V prípade úspešného recenzného konania, pred prijatím do tlače, je potrebné s finálnou verziu rukopisu zaslať aj jednotlivé grafické prílohy s požadovaným rozlíšením ako osobitné súbory. Ak veľkosť jednotlivých obrázkov presahuje 25 Mb a nie je možné ich zaslať ani v osobitných e-mailoch, je potrebné dohodnúť sa s editormi (mailom na geografia.cassoviensis@upjs.sk) na vhodnom spôsobe doručenia jednotlivých súborov. 

Posudzovanie príspevkov

Proces posudzovania rukopisov sa skladá z týchto krokov:

1. Autor po zaslaní príspevku dostane mailom potvrdenie o jeho obdŕžaní redakciou.

2. V úvodnej fáze je rukopis posúdený editormi časopisu z hľadiska splnenia formálnych požiadaviek (dodržanie Pokynov pre autorov, téma príspevku musí byť v súlade so zameraním časopisu, príspevok musí mať základné atribúty vedeckého príspevku a jasne deklarovaný jeho vedecký prínos). Pokiaľ príspevok má nedostatky, je vrátený autorom na prepracovanie.

3. Ak príspevok spĺňa základné požiadavky, hlavný editor v spolupráci s ostatnými editormi určí minimálne dvoch recenzentov z oblasti témy príspevku. Tí vyhotovia recenzný posudok v súlade s formulárom (EN verzia). 

4. Po obdŕžaní posudkov hlavný editor rozhoduje o prijatí alebo neprijatí príspevku na základe odporúčaní recenzentov. Ak aspoň jeden posudok je zamietavý, príspevok nie je prijatý. Pokiaľ nie je zamietavý ani jeden z posudkov, príslušný editor požiada autorov o reakciu na posudky a o úpravu príspevku, ak je potrebná. Môže požiadať aj o úpravy príspevku nad rámec recenzných posudkov.

5. Až po splnení všetkých požiadaviek editora môže byť príspevok prijatý. Autor o tom dostane informáciu
e-mailom. 

Ďalšie informácie o recenznom konaní nájdete aj v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania 

Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page