top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2021, ročník 15, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

BALÁŽOVIČOVÁ Lenka
Riverbed response to high flows with installed willow spiling using Multiquadric Radial Basis Function (RBFMQ) 

Reakcia koryta na vysoké prietoky s využitím vŕbového výpletu pomocou multikvadrickej radiálnej bázickej funkcie (RBF MQ)

 

  full text

KÁČEROVÁ Marcela, ONDOŠ Slavomír, MILÁČKOVÁ Miriam
Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku

Regional inequalities of the senior health and social care in Slovakia

  full text

JÍLKOVÁ Monika, BARVÍŘ Radek, VOŽENÍLEK Vít

Vliv znázornění výškopisu v různých typech reliéfu na grafickou náplň map

Influence of terrain representation in various terrain types on graphic map load

  full text

KLOBUČNÍK Michal

Multikriteriálna analýza vybraných ukazovateľov procesu nakladania s komunálnym odpadom
v mestách Slovenskej republiky

Multicriteria analysis of selected indicators of the municipal waste management process in the towns of the Slovak Republic

  full text

HARMAŇOŠ Tomáš, PLEŠIVČÁK Martin

Geography of the conservative-liberal cleavage and selected factors influencing the distribution of conservative
and liberal voters in Slovakia

Geografia konzervatívno-liberálneho štiepenia a vybrané faktory ovplyvňujúce rozloženie konzervatívnych
a liberálnych voličov na Slovensku

 

  full text

 

KUNC Josef, TONEV Petr, NOVOTNÁ Markéta, ŠAŠINKA Petr, DVOŘÁK Zdeněk, RASZKOVÁ Soňa, KRAJÍČKOVÁ Aneta

Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic)

Na veľkosti záleží: Rozvoj a spolupráca samospráv v Brnenskej metropolitnej oblasti (Česká republika)

  full text

FEDOR Tomáš, HOFIERKA Jaroslav

Increasing the accuracy of the WRF-ARW numerical weather prediction model using Corine Land Cover and JAXA data
Zvýšenie presnosti numerického modelu predpovede počasia WRF-ARW pomocou údajov Corine Land Cover a JAXA 

 

  full text

bottom of page