top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2008, ročník 2, č. 1

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

BEZÁK Anton
Interregionálne migrácie na Slovensku v rokoch 2004 – 2006

 

 full text

BÓNOVÁ Katarína, DERCO Ján, HOCHMUTH Zdenko
Mineralogické štúdium sedimentov jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras)

 

 full text

DANIELOVÁ Katarína
Percepcia transformačných zmien v meste Nová Dubnica

 

 full text

DOLNÁ Zuzana
Fyzickogeografická štruktúra západnej časti Záhradnianskej brázdy

 

 full text

FOGAŠ Anton
Politickogeografický vývoj regiónu Blízkeho východu po druhej svetovej vojne

 

 full text

GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, LAUKO Viliam
Časovo-priestorové aspekty vývoja sídelnej siete Slovenska

 

 full text

HANUŠIN Ján
Plány manažmentu povodí versus integrovaný manažment povodia na príklade povodia Hornádu

 

 full text

HOCHMUTH Zdenko, TOMÁŠIKOVÁ Vladimíra
Regionalizácia krasových území Slovenska s využitím GIS na príklade Starohorských vrchov

 

 full text

HOFMANN Eduard, KORVAS Pavel
Terénní výuka s pohybovými aktivitami

 

 full text

HURBÁNEK Pavol
Vývoj priestorovej polarizácie na regionálnej úrovni na Slovensku v rokoch 1996 – 2008

 

 full text

KAŇUK Ján
Analýza dostupného globálneho žiarenia v urbánnych územiach Slovenska pomocou GIS

 

 full text

KÉPEŠOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Rozvoj prihraničného regiónu Veľký Krtíš

 

 full text

KOLEJKA Jaromír, SVATOŇOVÁ Hana
Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení

 

 full text

KOPECKÁ Monika, OŤAHEĽ Ján
Klasifikácia hybných síl extenzifikácie poľnohospodárstva v období 1990 – 2000

 

 full text

KOREC Pavol, BYSTRICKÁ Silvia
Dynamika hierarchickej organizácie regionálnej štruktúry Slovenska

 

 full text

KULLA Marián
Vývoj a súčasný stav elektrotechnického priemyslu na Slovensku

 

 full text

KUNC Josef, TONEV Petr, ANDRÁŠKO Ivan
Rozvojové zóny a soukromý developer – vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest)

 

 full text

LABUNOVÁ Alena
Čiastkové výsledky morfometrie závrtov na Jasovskej planine (Slovenský kras)

 

 full text

LNĚNIČKA Libor
Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti na regionální rozvoj ČR

 

 full text

MAJO Juraj
Niektoré priestorové vlastnosti sociálnej hranice

 

 full text

NÉMETHOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Postavenie okresu Nitra v agrovýrobe Nitrianskeho kraja

 

 full text

PAVLIČKOVÁ Katarína
Hodnotenie vplyvov rozvoja vidieka na životné prostredie na príklade zariadení cestovného ruchu

 

 full text

PIŠÚT Peter, TOMČÍKOVÁ Ivana
Rekonštrukcia vývoja rieky Smrečianky v jej odozvovej zóne podľa historických máp

 

 full text

PŠENKA Tomáš
Diaľnice a regionálny rozvoj?

 

 full text

RAKYTOVÁ Iveta
Dynamika rastu obcí okresu Banská Bystrica v rokoch 1869 – 2001

 

 full text

RAMPAŠEKOVÁ Zuzana
Mozaika a prognóza vývoja pôd okresu Nitra

 

 full text

RÁBEKOVÁ Andrea
Zmeny krajiny po roku 1949 v lokalite Devínske jazero (Bratislava)

 

 full text

REHÁČKOVÁ Tamara, PAUDITŠOVÁ Eva, HREŠKO Juraj
Ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Sveržov

 

 full text

ROCHOVSKÁ Alena, HORŇÁK Marcel
Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska

 

 full text

SLAVÍK Vladimír, GRÁC Róbert, KURTA Tomáš
Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici v roku 2007

 

 full text

STASÍKOVÁ Linda
Transformácia spoločenského života v Čiernohronskom mikroregióne po roku 1989

 

 full text

SZÉKELY Vladimír
Rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce stredného Pohronia: pohľad zamestnávateľov

 

 full text

ŠOLCOVÁ Lucia
Vznik a vývoj disperzného osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti

 

 full text

ŠUŠKA Pavel
Urbánna transformácia a historické dedičstvo – prípad Bratislavy

 

 full text

TAJTÁK Ladislav
K počiatkom slovenskej historickej geografie – vedecký prínos Františka Bokesa

 

 full text

TOUŠEK Václav
Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice po roce 1989

 

 full text

VESELOVSKÝ Ján
Vnímanie finančnej chudoby v okrese Nitra

 

 full text

VĚŽNÍK Antonín, SVOBODOVÁ Hana
K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS

 

 full text

VIGAŠOVÁ Daniela
Vybrané problémy definovania extenzívneho rastu mesta (urban sprawl)

 

 full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Perspektívy vidieckeho osídlenia v regióne Rožňavy v 21. storočí

 

 full text

bottom of page