top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2011, ročník 5, č. 2

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

BEZÁK Anton
Redistribúcia obyvateľstva vo funkčných mestských regiónoch na Slovensku v období 1991-2010

 

 full text

BLAŽÍK Tibor, FALŤAN Vladimír, TARASOVIČOVÁ Zuzana, SAKSA Martin
Zmeny využívania zeme v okrese Prievidza vo vzťahu k prebiehajúcim transformačným procesom

 

 full text

ČUPEĽOVÁ Katarína, TÓTH Vladimír
Potenciál obcí funkčného mestského regiónu Košice z hľadiska ich infraštruktúrnej vybavenosti a dostupnosti do centra regiónu

 

 full text

DZUROVČIN Ladislav
Typy riečnych sietí východného Slovenska

 

 full text

GODOR Mário, MADZINOVÁ Michaela
Diferenciácia životných stratégií v kontexte kvality života vybraných obcí regiónov Orava a Gemer

 

 full text

KÁRPÁTY Peter, MÁZOROVÁ Henrieta
K vývoju atraktivity geografického a geovedného vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

 

 full text

KOREC Pavol, MAČANGA Martin, SOPKULIAK Andrej
Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov

 

 full text

KOŠTÁLIK Ján
Zosuvy v Nižnej Myšli a blízkom okolí v južnej časti Košickej kotliny a ich dôsledky

 

 full text

MADZIKOVÁ Alena
Obraz Poľska v učebniciach geografie pre ZŠ v kontexte obsahovej analýzy

 

 full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta
Transformácia siete predškolských zariadení v Košiciach po roku 1989

 

 full text

NOVOTNÝ Ladislav
Funkčné mestské regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja

 

 full text

ROCHOVSKÁ Alena, NÁMEŠNÝ Lukáš
Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC

 

 full text

RUSNÁK Jaroslav, SOPKULIAK Andrej
Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii

 

 full text

ŠVEDA Martin, KRIŽAN František
Zhodnotenie prejavov komerčnej suburbanizácie prostredníctvom zmien v Registri podnikateľských subjektov SR na príklade zázemia Bratislavy

 

 full text

ŽIAK Miroslav
Časový aspekt firnovatenia snehovej pokrývky s predispozíciou vzniku lavín z mokrého snehu na podklade meteorologických údajov stanice Pod Chlebom

 

 full text

bottom of page