top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2016, ročník 10, č. 2

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

BALOGH Martin, BARABAS Dušan
Analýza druhovej skladby stromovej etáže na území Slovenského krasu
Analysis of Species Composition of Tree Cover in the Area of Slovak Karst (Slovenský kras)

 

 full text

BANDURA Peter
Multi-scale Landform-based Recognition of Selected Mountain Peaks from DEMs in Slovakia
Viacmierkové rozpoznávanie vybraných horských vrcholov z DMR na Slovensku založené na tvare georeliéfu

 

 full text

CSACHOVÁ Stela
Nepresnosti vo formulovaní testových úloh z geografie
Inaccuracies in Formulating Tasks in Geography Test

 

 full text

CHERLINKA Vasyl Romanovych
Models of Soil Fertility as Means of Estimating Soil Quality
Modely úrodnosti ako nástroj určovania kvality pôdy

 

 full text

KYŠELA Štefan
Štatistická analýza cesty autostopom okolo Baltského mora
Statistical Analysis of a Hitchhiking Trip around Baltic Sea

 

 full text

STAŠÁKOVÁ Gabriela, KULLA Marián
Pamiatky industriálneho dedičstva a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku
Sights of Industrial Heritage and Their Importance for Developing Tourism in Slovakia

 

 full text

SÚĽOVSKÝ Marek, HRINÍK Dávid
Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii
Opportunities of Applying Physical Geographical Approach to Contribute to the Quality-oriented Viticultural Production

 

 full text

ŠVEC Marek, FAŠKO Pavol, LABUDOVÁ Lívia, VÝBERČI Dalibor, TRIZNA Milan
Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík nadmerného tepelného stresu v lete na Slovensku
Longterm Changes in the Characteristics of Heat Stress in the Summer in Slovakia

 

 full text

bottom of page